Wat u kunt verwachten rondom de nieuwe douanewetgeving UCC

Al jarenlang onderhandelen partijen over nieuwe wetgeving rondom douanezaken. Deze onderhandelingen stonden in het teken van de steeds verdergaande digitalisering van de Douane,
de hernieuwde aandacht voor veiligheid en de wens om het bedrijfsleven verder te faciliteren.
Na deze jarenlange onderhandelingen monden dit uit in een nieuw douanewetboek.

Het nieuwe douanewetboek: De UCC

Al in 2013 werd De Union Customs Code (UCC) vastgesteld, dit als opvolger en vervanger van het Communautair Douane Wetboek (CDW). De toepassingsverordening van het CDW (TCDW) wordt vervangen door de UCC Implementing Act (IA) en UCC Delegated Act (DA). Deze twee stukken wetgeving worden nu nog goed onder de loep gelegd en definitief vastgesteld.

Wat houdt de overgang in?

De nieuwe wetgeving zal per 1 mei 2016 ingevoerd worden. Dit houdt niet in dat vanaf die datum alles volledig verandert. De Europese Commissie denkt dat een overgangsperiode tot eind 2020 reëel is. Bekend is in ieder geval dat wetgeving die alleen geïmplementeerd kan worden met een aanpassing -of de bouw van nieuwe IT-systemen- pas later toegepast wordt.
Voor een aantal regelingen, zoals douanewaarde en entrepot type D zullen overgangsbepalingen gaan gelden. De AEO en de Bindende Tarief Inlichting worden waarschijnlijk wel vanaf 1 mei 2016 van kracht.

Waar zitten de grootste wijzigingen?

Het wetgevingsproces is nog niet bepaald en afgerond. Toch zijn er meerdere wijzingen die we al wel kunnen melden:

  • AEO (Authorised Economic Operator)

De wijzigingen in de AEO regels vallen mee. De natuur van AEO verandert echter wel. AEO wordt nog meer een basisvoorwaarde voor andere Douane vereenvoudigingen/vergunningen dan nu.
Ook komen er aanvullende eisen aan praktische beroepservaring of beroepskwalificaties.
Er is minimaal drie jaar praktische beroepservaring of een gekwalificeerde opleiding nodig.
De wijze waarop dit moet worden aangetoond is nog onderwerp van gesprek.

  • Douanewaarde

De douanewaarde van de goederen kan op verschillende manier worden vastgesteld. De definitie van de meest gebruikte methode (de transactiewaarde) wordt echter geherformuleerd.
Als transactiewaarde zal worden aangenomen de waarde van de goederen bij de verkoop onmiddellijk voordat de goederen het grondgebied van de Unie worden binnengebracht.

  • Bindende Tarief Inlichtingen en Bindende Oorsprong Inlichting

Momenteel kunnen er bindende tarief en oorsprongsinlichtingen worden aangevraagd bij de Douane. Het gebruik hiervan is echter niet verplicht voor een bedrijf. Dit gaat veranderen.
Zodra een bedrijf een Bindende Tarief Inlichtingen (BTI) of Bindende Oorsprong Inlichting (BOI) aanvraagt, moet het nummer van de inlichting verplicht vermeld worden in de aangiften en geldt hetgeen gesteld is in de inlichting. Let op, dit geldt ook voor BTI en BOI die bedrijven nu al hebben. Mocht u een BTI of BOI hebben, maar deze nooit gebruiken, dan is het raadzaam een verzoek in te dienen om deze in te laten trekken. De geldigheidsduur voor nieuwe BTI en BOI wordt per 1 mei 2016 verlaagd van zes naar drie jaar.

  • Onvolledige aangifte

Veel bedrijven maken gebruik van een ‘onvolledige aangifte’. Dit betekent dat er een aangifte wordt gedaan zonder dat alle gegevens (bijvoorbeeld een oorsprongsdocument) beschikbaar zijn.
De UCC stelt dat bij regelmatig gebruik van deze vereenvoudiging een vergunning nodig is.
De interpretatie van het woord regelmatig is nog niet bekend, maar dit zou 50 keer per maand kunnen zijn. De termijn voor het aanleveren van de aanvullende gegevens wordt wel verkleind naar 10 dagen.

  • Inschrijving in de administratie (maandaangifte)

Er worden aanvullende eisen gesteld aan het doen van aangifte door middel van een inschrijving in de administratie (de huidige maandaangifte of domiciliëringsprocedure). Er wordt momenteel gesproken over hoe de wijzigingen eruit zien, maar dat er een toenemend aantal meldingen komt lijkt niet te voorkomen.

  • Bijzondere regelingen (douane-entrepot en actieve veredeling)

De huidige indeling van douane-entrepots (type A t/m F) vervalt. In plaats daarvan komen er drie type publieke entrepots en één type privaat entrepot. Het private entrepot is een mix van het huidige entrepot type C en E. Hoe de Nederlandse entrepothouders C en E overgaan is momenteel onderwerp van gesprek. De regelingen actieve veredeling (AV) schorsing, AV terugbetaling en behandeling onder douanetoezicht worden allen samengevoegd onder één regeling AV.
Deze ene regeling is vergelijkbaar met de huidige regeling AV schorsing. In de overgangsbepalingen is wel bepaald dat de huidige vergunningen in principe van kracht blijven onder de huidige voorwaarde tot de einddatum van de vergunning.

Conclusie

Belangrijkste conclusie over alle wijzigingen is dat het niveau van handelsfacilitatie in het UCC
tegenvalt. Ook van échte digitalisering, bijvoorbeeld om ‘system based controls’ mogelijk maken, is nauwelijks sprake.